Ihht. §10 i ADR/RID Forskrift 1.april 2009 om landtransport av farlig gods, skal alle virksomheter som kommer i befatning med transport av farlig gods ha utnevnt en eller flere sikkerhetsrådgivere. Virksomheten skal sende melding om hvem som er utnevnt som sikkerhetsrådgiver til DSB (Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap).